Programy funkcjonalno-użytkowe (PFU) 

Działalność w zakresie PFU dotyczy opracowywania elementów dokumentacji przetargowej w zakresie sporządzania dokumentacji projektowej jak i realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu. Programy funkcjonalno-użytkowe przygotowujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Dobrze przygotowany program funkcjonalno-użytkowy to podstawa dobrego startu przyszłej inwestycji.